Aktuelno

Јавни конкурс за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2020. години

 Јавним конкурсом се спроводи Програм подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији Града Кикинде у 2020. години.

 Општи циљ Програма је подршка развоју, осавремењивању, проширењу и повећању обима производње, стабилизације производње, инвестирања у савремена средства за рад и производњу, ради повећања конкурентности привредних субјеката, те укупног развоја предузетништва и привреде на територији града Кикинде.

 Позив Јавног конкурса се расписује за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа до 100 запослених, на територији Града Кикинде који се реализуje у 2020. години, у укупном износу средстава од 2.000.000,00 динара, и то за суфинансирање набавке машина и опреме, нове и половне до 7 година старости. Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износ 75.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 400.000,00 динара.

 Средства за реализацију Програма представљају de minimis државну помоћ у складу са чл. 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14).

 Право на коришћење бесповратних средстава имају предузетници, микро, мала и средња предузећа (према класификацији Агенције за привредне регистре) која послују на територији Града Кикинда. Бесповратна средства се не могу користити за делатности примарне пољопривредне производње.

 Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности предметних машина и опреме са урачунатим ПДВ-ом (уколико је продавац опреме у систему ПДВ-а).

 Рок за подношење пријава је 28.02.2020. године. Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Конкурса.

 Тачно попуњен пријавни формулар и пратећа документација у складу са јавним конкурсом предаје се на писарници Града или доставља препорученом поштом, на адресу: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда. Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Комисији за оцењивање и одабир корисника - Пријава за Јавни конкурс за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији Града Кикинде у 2020. години”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте и назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

 За додатне информације можете се обратити Секретаријату за развој и управљање инвестицијама, одсек за локални економски развој, сваког радног дана у периоду од 8.00 до 15.00 часова на следећој адреси: Трг српских добровољаца 12, канцеларија број 42, на број телефона: 0230/410-238, или путем електронске поште на адресу ler@kikinda.org.rs.

Конкурсна документација се може преузети преко следећег линка: www.kikinda.org.rs/index.php


Конкурс Покрајине за отварање нових радних места и куповину нове опреме

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао је два конкурса за привредна друштва у Војводини у циљу доделе бесповратних средстава за отварање нових радних места и за куповину нове опреме.

1. ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА – Циљ овог Конкурса је отварање нових радних места у привредним друштвима која су повезана са реализацијом нових инвестиционих пројеката на територији АП Војводине којима је предвиђено отварање најмање 10, а највише 100 радних места у року до три године од дана подношења пријаве. Новозапослени морају бити у радном односу на неодређено време са пуним радним временом најмање 36 месеци код малих и средњих привредних субјеката, односно 60 месеци код великих привредних субјеката, почев од тренутка достизања пуне запослености. Улагање у материјалну имовину мора бити у износу не мањем од 50.000 евра, у року од три године од дана доношења пријаве. Укупан износ бесповратних средстава који се доделјује по Конкурсу је 117.680.000,00 динара. За пројекте који се реализују на територији Града Кикинде (друга група развијености општина и градова), одобравају се средства у максималном износу до 4.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту. Конкурс је отворен од дана објављивања до 06.03.2020. године.


2. ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА КУПОВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ – Циљ овог конкурса је додела бесповратних средстава за куповину нове опреме привредним друштвима чије се место регистрације, односно регистрована пословна јединица налази на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине и која реализују инвестициони пројекат на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине. Предмет конкурса је куповина нове опреме неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, односно за почетак, унапређење или повећање обима производње чија нето набавна вредност не може бити нижа од 4.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, зависних трошкова набавке, трошкова монтаже, пуштања у рад, трошкова обуке за коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова. Укупан износ бесповратних средстава који се доделјује по Конкурсу је 150.000.000,00 динара. Кориснику могу бити додељена бесповратна средства у висини од 2.000.000,00 динара до 8.000.000,00 динара, при чему максималан износ не може бити већи од 50% нето вредности опреме. Конкурс је отворен од дана објављивања до 06.03.2020. године.
 

Више информација и обрасце за подношење можете погледати на линку www.region.vojvodina.gov.rs/Konkursi_cirilica


Nazad | 2018 | 2019 | 2020 | Napred Nazad | 1 2 | Napred

Linkovi