Aktuelno

Ekonomske mere Republike Srbije privatnom sektoru

 Mere se ne primenjuju na privredne subjekte koji su:
• Tokom vanrednog stanja umanjili broj zaposlenih za više od 10% (ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja)
• Privremeno prekinuli poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja, odnosno pre 15.03.2020. godine.


Prvi set mera pretpostavlјa u najvećem delu odlaganje plaćanja dospelih poreskih obaveza, uz kasniju otplatu na rate, najranije od početka 2021. godine. Odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade sprovodi se u cilјu obezbeđenja likvidnosti, održanja privredne aktivnosti i zaposlenosti. Odlaže se i plaćanje akontacija poreza na dobit u drugom kvartalu. Odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinose za privatni sektor, tokom trajanja vanrednog stanja, uz kasniju otplatu nastale obaveze u ratama sa početkom najranije od 2021. godine. Ova mera za cilј ima povećanje likvidnosti svih privrednih subjekata u privrednom sektoru koji isplaćuju zarade zaposlenima. Takođe, ova mera se odnosi na odlaganje plaćanja poreza na prihod od samostalnih delatnosti svih preduzetnika. Povećanje likvidnosti se ogleda u odlaganju plaćanja troškova poreza i doprinosa na zarade. Svi poslodavci koji se opredele da koriste ovu meru mogu da koriste odlaganje plaćanja troškova poreza i doprinosa na zarade do početka 2021. godine, a nakon toga se ostavlјa mogućnost dalјeg odlaganja plaćanja ovih troškova najduže do 24 meseca bez obaveze plaćanja kamate na zahtev poreskog obveznika. Osnovni uslovi za primenu ove mere su identični za sve poslodavce bez obzira na njihovu ekonomsku snagu.
Odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit u drugom kvartalu. Mera ima za cilј povećanje likvidnosti poreskih obveznika putem odlaganja plaćanja akontacija za porez na dobit za 2020. godinu koje dospevaju u drugom kvartalu 2020. godine. Osnovni uslovi za primenu ove mere su identični za sve obveznike poreza na dobit bez obzira na njihovu ekonomsku snagu. Za poreske obveznike na koje se mera odnosi, osnovni uslovi za primenu su identični bez obzira na ekonomsku snagu konkretnog poreskog obveznika.
Oslobađanje davalaca donacija od obaveze plaćanja PDV-a. Osnovni cilј ove mere je da se od plaćanja PDV oslobode oni donatori koji svoje proizvode, odnosno proizvode čijim prometom se bave, doniraju ustanovama koje su neposredno uklјučene u aktivnosti koje imaju za cilј sprečavanje širenja i lečenje građana od bolesti Kovid-19. Smatramo da je propisivanje ove mere potpuno primereno okolnostima, kao i da uslove za primenu ove mere treba propisati na način koji će onemogućiti bilo kakve zloupotrebe.

Drugi set mera odnosi se na direktna davanja preduzećima, isplatu pomoći u visini minimalne zarade za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća, odnosno subvencije 50% minimalne zarade velikim preduzećima, čiji zaposleni su poslati na prinudni odmor, zbog smanjenog obima poslovanja ili potpune obustave rada.
Direktna pomoć preduzetnicima koji se paušalno oporezuju i koji plaćaju porez na stvarni prihod, mikro, malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru - uplata pomoći u visini minimalca (za vreme trajanja vanrednog stanja), i za velika preduzećauplata pomoći u visini 50% minimalca za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen prestanak rada (član 116 i 117. Zakona o radu). Kod ovog seta mera je napravlјena razlika u načinu primene po osnovu ekonomske snage obveznika. Naime, pošlo se od pretpostavke da su privredni subjekti koji su razvrstani kao velika privredna društva imaju značajno veću ekonomsku snagu u odnosu na preduzetnike, mikro, mala i srednja pravna lice. U skladu sa navedenim, preduzetnicima, mikro, malim i srednjim pravnim licima je data ekonomska pomoć u visini neto minimalne zarade za svako lice koje kod njih ima status zaposlenog.
Za pravna lica koja su klasifikovana kao velika, pomoć je opredelјena srazmerno broju lica koja ovi poslodavci zadržavaju u radnom odnosu iako je za radom tih lica privremeno prestala potreba. Shodno tome, ovaj set mera je usmeren na to da država efektivno podnese deo tereta isplate naknada zarada licima za koje je nastupio prekid rada, a koja poslodavci –velika pravna lica zadržavaju u radnom odnosu.
U vezi sa primenom ove mere, posebno bi trebalo imati u vidu da se ne ulazi u poslovnu politiku poreskih obveznika – velikih pravnih lica, niti se ograničava broj zaposlenih kojima se utvrđuje prekid rada (ali ne i prekid radnog odnosa), niti se na bilo koji način utiče na obim prava koji zaposleni ostvaruju u toku prekida rada. S druge strane, predloženim merama poslodavci se u dovolјnoj meri stimulišu da održe postojeći nivo zaposlenosti, dok se u slučaju preduzetnika, malih, mikro i srednjih pravnih lica, većim obimom prava dodatno jača likvidnost u cilјu održavanja poslovanja, odnosno odustajanja od pokretanja postupaka prestanka obavlјanja poslovanja.


Cilј trećeg seta mera je očuvanje likvidnosti privrednih subjekata u uslovima ekonomske krize očekivane tokom i po okončanju vanredne situacije prouzrokovane pandemijom Kovid-19 virusa. Ovim programom Vlada Republike Srbije želi da minimizira spolјne uticaje (pad tražnje, prekid lanaca snabdevanja i dr.) i njihove posledice (smanjene zaposlenosti, nelikvidnost i dr) na poslovanje srpske privrede. Konkretno, program predviđa dve mere 1) program za dodelu kredita za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, polјoprivrednih gazdinstava i zadruga koji su registrovani u relevantnom registru preko Fonda za razvoj Republike Srbije, i 2) garantne šeme za podršku privredi u uslovima Kovid-19 krize za kredite za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava za kompanije iz segmenta preduzetnika, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, kao i polјoprivrednih gazdinstava preko komercijalnih banaka koje posluju u Republici Srbiji. Ukupna vrednost programa predviđenih ovom merom iznosi 264 milijarde dinara (oko 2.2 milijarde evra).

Četvrti set mera se odnosi na uplatu direktne pomoći u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti svim punoletnim građanima Republike Srbije.

 

Јавни конкурс за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији града Кикинде у 2020. години

 Јавним конкурсом се спроводи Програм подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији Града Кикинде у 2020. години.

 Општи циљ Програма је подршка развоју, осавремењивању, проширењу и повећању обима производње, стабилизације производње, инвестирања у савремена средства за рад и производњу, ради повећања конкурентности привредних субјеката, те укупног развоја предузетништва и привреде на територији града Кикинде.

 Позив Јавног конкурса се расписује за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа до 100 запослених, на територији Града Кикинде који се реализуje у 2020. години, у укупном износу средстава од 2.000.000,00 динара, и то за суфинансирање набавке машина и опреме, нове и половне до 7 година старости. Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износ 75.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 400.000,00 динара.

 Средства за реализацију Програма представљају de minimis државну помоћ у складу са чл. 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14).

 Право на коришћење бесповратних средстава имају предузетници, микро, мала и средња предузећа (према класификацији Агенције за привредне регистре) која послују на територији Града Кикинда. Бесповратна средства се не могу користити за делатности примарне пољопривредне производње.

 Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности предметних машина и опреме са урачунатим ПДВ-ом (уколико је продавац опреме у систему ПДВ-а).

 Рок за подношење пријава је 28.02.2020. године. Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Конкурса.

 Тачно попуњен пријавни формулар и пратећа документација у складу са јавним конкурсом предаје се на писарници Града или доставља препорученом поштом, на адресу: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда. Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Комисији за оцењивање и одабир корисника - Пријава за Јавни конкурс за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији Града Кикинде у 2020. години”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте и назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

 За додатне информације можете се обратити Секретаријату за развој и управљање инвестицијама, одсек за локални економски развој, сваког радног дана у периоду од 8.00 до 15.00 часова на следећој адреси: Трг српских добровољаца 12, канцеларија број 42, на број телефона: 0230/410-238, или путем електронске поште на адресу ler@kikinda.org.rs.

Конкурсна документација се може преузети преко следећег линка: www.kikinda.org.rs/index.php


Конкурс Покрајине за отварање нових радних места и куповину нове опреме

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао је два конкурса за привредна друштва у Војводини у циљу доделе бесповратних средстава за отварање нових радних места и за куповину нове опреме.

1. ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА – Циљ овог Конкурса је отварање нових радних места у привредним друштвима која су повезана са реализацијом нових инвестиционих пројеката на територији АП Војводине којима је предвиђено отварање најмање 10, а највише 100 радних места у року до три године од дана подношења пријаве. Новозапослени морају бити у радном односу на неодређено време са пуним радним временом најмање 36 месеци код малих и средњих привредних субјеката, односно 60 месеци код великих привредних субјеката, почев од тренутка достизања пуне запослености. Улагање у материјалну имовину мора бити у износу не мањем од 50.000 евра, у року од три године од дана доношења пријаве. Укупан износ бесповратних средстава који се доделјује по Конкурсу је 117.680.000,00 динара. За пројекте који се реализују на територији Града Кикинде (друга група развијености општина и градова), одобравају се средства у максималном износу до 4.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту. Конкурс је отворен од дана објављивања до 06.03.2020. године.


2. ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА КУПОВИНУ НОВЕ ОПРЕМЕ – Циљ овог конкурса је додела бесповратних средстава за куповину нове опреме привредним друштвима чије се место регистрације, односно регистрована пословна јединица налази на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине и која реализују инвестициони пројекат на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине. Предмет конкурса је куповина нове опреме неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, односно за почетак, унапређење или повећање обима производње чија нето набавна вредност не може бити нижа од 4.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, зависних трошкова набавке, трошкова монтаже, пуштања у рад, трошкова обуке за коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова. Укупан износ бесповратних средстава који се доделјује по Конкурсу је 150.000.000,00 динара. Кориснику могу бити додељена бесповратна средства у висини од 2.000.000,00 динара до 8.000.000,00 динара, при чему максималан износ не може бити већи од 50% нето вредности опреме. Конкурс је отворен од дана објављивања до 06.03.2020. године.
 

Више информација и обрасце за подношење можете погледати на линку www.region.vojvodina.gov.rs/Konkursi_cirilica


Nazad | 2019 | 2020 | 2021 | Napred Nazad | 1 2 | Napred

Linkovi