Aktuelno

Конкурси покрајинског секретаријата за привреду и туризам

 Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је конкурс којим финансира 4 програма развоја микро и малих привредних субјеката и предузетника:

- Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина, опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2021. години

Секретаријат додељује бесповратна средства намењена микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2021. години (у даљем тексту: основнa средствa) и то:

(а) основна средства која су купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости у
периоду од 16.3.2020. године до 1.3.2021. године или
(б) основна средства која ће бити купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) у целости
у року од 60 дана од дана доношења Одлуке о додели бесповратних средстава.      

Више на линку: www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1539-konkurs-masine-oprema-2021

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала у 2021. години

Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала који је купљен, испоручен и исплаћен (кумулативно) у целости, у периоду од 16. марта 2020. године до дана објављивања Јавног конкурса (1. марта 2021. године).

Више на линку: www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1537-1-2021-2021

- Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката у туризму АПВ у 2021. години - подизањe нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре

Средства су намењена за:
1. Подизање нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке
супраструктуре кроз субвенционисање:
А) изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи;
Б) израде пројектно техничке документације за активности из тачке 1. под А.
2. Унапређeња квалитета услуга и додатних туристичких садржаја објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање:
- опремањa угоститељских објеката додатним садржајима на начин предвиђен Законом о планирању и изградњи.

Више на линку: www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1535-1-2021-2021-e

- Jaвни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката у туризму у АПВ у 2021.- набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката

Средства су намењена за пројекте:
1. Подизања квалитета услуга угоститељских објеката кроз субвенционисање:
- набавке машина и опреме за угоститељску делатност.
2. Унапређења иновативности привредних субјеката у обављању угоститељске и туристичке делатности кроз субвенционисање:
- увођења технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката.

Више на линку: www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1533-1-2021-ja-2021


Конкурси Министарства привреде и Фонда за развој Р. Србије

 Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије расписао је Јавни позив за следеће програме:

1. Подстицање предузетништва кроз развојне пројекте 2021

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали, средњи и велики привредни субјекти и задруге који испуњавају критеријуме брзорастућег развоја и/или припадају четвртој групи развијености и који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који у претходне две године нису пословали са губитком и испуњавају услове из Програма.

Више о програму на линку: fondzarazvoj.gov.rs/lat/proizvodi/podrska-investicijama-u-privredi 

2. Start-up кредити 2021

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева.

Више о програму на линку: fondzarazvoj.gov.rs/lat/proizvodi/start-up-krediti 

3. Кредити за жене предузетнице и младе 2021

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева, а чији је:

    - оснивач и законски заступник жена. У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једне или више жена (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити жена;
    - оснивач и законски заступник физичко лице старости до 30 година. У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једног или више физичких лица старости до 30 година (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити физичко лице старости до 30 година.

Више о програму на линку: fondzarazvoj.gov.rs/lat/proizvodi/zene-mladi

Јавни конкурс за сва три програма је расписан док се расположива средства из програма не утроше, најкасније до 31.12.2021. године.


Nazad | 2020 | 2021 | 2022 | Napred Nazad | 1 | Napred

Linkovi