Aktuelno

Додељена средства на Јавном конкурсу за предузетнике

На јавном конкурсу за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији Града Кикинде у 2019. години деветоро предузетника из Кикинде и околних села добило је укупно 2.000.000,00 динара за подршку развоја, осавремењивања, проширења и повећања обима производње, стабилизацију производње, инвестирања у савремена средства за рад и производњу.

Средства у износу до 50% од укупне вредности Град Кикинда је издвојио за куповину опрема или машина, и ове године ће се суфинансирати куповина аутоматске машине за израду термо ролни, машине за термо-обликовање ПС фолије за ливење сапуна различитих облика, компресор, комбиновану машину за израду картонских кутија, маказасту дизалицу, електро-хидрауличну двостубну дизалицу, вакум машину са дуплом комором, ЦНЦ машину и апарат CUT100C са плазма гориоником.


Ј А В Н И К О Н К У Р С за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији Града Кикинде у 2019. години

 Јавним конкурсом се спроводи Програм подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији Града Кикинде у 2019. години. Услови и правила конкурса су одређени Правилником о спровођењу Јавног конкурса за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро и малих предузећа на територији Града Кикинде у 2019. години. Општи циљ Програма је подршка развоју, осавремењивању, проширењу и повећању обима производње, стабилизације производње, инвестирања у савремена средства за рад и производњу, ради повећања конкурентности привредних субјеката, те укупног развоја предузетништва и привреде на територији града Кикинде.

 Позив Јавног конкурса се расписује за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа до 100 запослених, на територији Града Кикинде који се реализуje у 2019. години, у укупном износу средстава од 2.000.000,00 динара, и то за суфинансирање набавке машина и опреме, нове и половне до 7 година старости. Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износ 75.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 400.000,00 динара. Средства за реализацију Програма представљају de minimis државну помоћ у складу са чл. 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14).

 Право на коришћење бесповратних средстава имају предузетници, микро, мала и средња предузећа (према класификацији Агенције за привредне регистре) која послују на територији Града Кикинда. Бесповратна средства се не могу користити за делатности примарне пољопривредне производње.
 Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности предметних машина и опреме са урачунатим ПДВ-ом (уколико је продавац опреме у систему ПДВ-а).

 Рок за подношење пријава је 28.06.2019. године. Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Конкурса.

 Тачно попуњен пријавни формулар и пратећа документација у складу са јавним конкурсом предаје се на писарници Града или доставља препорученом поштом, на адресу: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда. Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Комисији за оцењивање и одабир корисника - Пријава за Јавни конкурс за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији Града Кикинде у 2019. години”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте и назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

 За додатне информације можете се обратити Секретаријату за развој и управљање инвестицијама, одсек за локални економски развој, сваког радног дана у периоду од 8.00 до 15.00 часова на следећој адреси: Трг српских добровољаца 12, канцеларија број 42, на број телефона: 0230/410-238, или путем електронске поште на адресу ler@kikinda.org.rs .

Правилник о спровођењу Јавног конкурса и конкурсну документацију можете преузети преко линка: www.kikinda.org.rs/index.php
 


Конкурс Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу намењен привредним друштвима

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу АП Војводине отворио је Конкурс за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за отварање нових радних места и Конкурс за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину опреме.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА
Циљ овог конкурса је отварање нових радних места у привредним друштвима која су повезана са реализацијом нових инвестиционих пројеката на територији АП Војводине којима је предвиђено:
- Отварање најмање 10, a највише 100 радних места у року до три године од дана подношења пријаве, за новозапослене који ће бити у радном односу најмање наредних 36 месеци код малих и средњих привредних субјеката, односно 60 месеци код великих привредних субјеката.
- Улагање у материјалну имовину у износу не мањем од 50.000 евра, у року од три године од дана доношења пријаве.
За територију Града Кикинде привредним друштвима одобравају се средства у максималном износу до 4.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.
Конкурс је отворен од дана објављивања до 29. марта 2019. године.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ
Предмет конкурса је куповина нове опреме неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, односно за почетак, унапређење или повећање обима производње чија нето набавна вредност не може бити нижа од 4.000.000,00 динарa без урачунатог ПДВ-а, зависних трошкова набавке, трошкова монтаже, пуштања у рад, трошкова обуке за коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова.
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Конкурсу је 150.000.000,00 динара.
Кориснику могу бити додељена бесповратна средства у висини од 2.000.000,00 динара до 8.000.000,00 динара, при чему максималан износ не може бити већи од 50% нето вредности опреме.
Конкурс је отворен од дана објављивања до 29. март 2019. године.

Више информација о конкурсима на линку: http://www.region.vojvodina.gov.rs/Konkursi_cirilica
 


Nazad | 2018 | 2019 | 2020 | Napred Nazad | 1 2 | Napred

Linkovi