Aktuelno

Ј А В Н И К О Н К У Р С за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији Града Кикинде у 2023. години

Јавним конкурсом се спроводи Програм подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији Града Кикинде у 2023. години. Услови и правила конкурса су одређени Правилником о спровођењу Јавног конкурса за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро и малих предузећа на територији Града Кикинде у 2023. години. Општи циљ Програма је подршка развоју, осавремењивању, проширењу и повећању обима производње, стабилизације производње, инвестирања у савремена средства за рад и производњу, ради повећања конкурентности привредних субјеката, те укупног развоја предузетништва и привреде на територији града Кикинде.

Позив Јавног конкурса се расписује за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа до 100 запослених, на територији Града Кикинде који се реализуje у 2023. години, у укупном износу средстава од 3.000.000,00 динара, и то за суфинансирање набавке машина и опреме, нове и половне до 7 година старости. Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износ 75.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 400.000,00 динара.

Право на коришћење бесповратних средстава имају предузетници, микро, мала и средња предузећа (према класификацији Агенције за привредне регистре) која послују на територији Града Кикинда. Бесповратна средства се не могу користити за делатности примарне пољопривредне производње.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности предметних машина и опреме са урачунатим ПДВ-ом (уколико је продавац опреме у систему ПДВ-а).

Рок за подношење пријава је 28.04.2023. године. Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Конкурса.

Тачно попуњен пријавни формулар и пратећа документација у складу са јавним конкурсом предаје се на писарници Града или доставља препорученом поштом, на адресу: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда. Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Комисији за оцењивање и одабир корисника - Пријава за Јавни конкурс за доделу подстицаја за развој предузетништва, микро, малих и средњих предузећа на територији Града Кикинде у 2023. години”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте и назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

За додатне информације можете се обратити Секретаријату за пројекте, одсек за пројекте, сваког радног дана у периоду од 8.00 до 15.00 часова на следећој адреси: Трг српских добровољаца 12, канцеларија број 42, на број телефона: 0230/410-238, или путем електронске поште на адресу ler@kikinda.org.rs .

Правилник о спровођењу Јавног конкурса и конкурсну документацију можете преузети преко линка: www.kikinda.org.rs/index.php 


Nazad | 2021 | 2022 | 2023 | Napred Nazad | 1 2 | Napred

Linkovi