Projekti :-: EU fondovi

"Kikinda - naš zajednički dom"

"Kikinda - naš zajednički dom" je projekat finansiran od strane evropske Unije u okviru IPA 2011 programa. Glavni korisnici ovog projekta su izbegla i interno raseljena lica u opštini Kikinda. Cilj projekta je podizanje kvaliteta života kod ciljne grupe kroz poboljšanje stambenih uslova porodica korisnika. Projekat traje od juna 2013. do septembra 2014. godine a podrazumeva pomoć u građevinskom materijalu, mašinama i opremi za ukupno 50 porodica u maksimalnom iznosu granta od 115.000 evra.

Projekat se odvija u nekoliko faza:

  • Raspisivanje oglasa za pomoć u vidu građevinskog materijala, mašina i alata
  • Provera prijava na terenu
  • Formiranje liste korisnika
  • Nabavka građevisnkog materijala i mašina
  • Isporuka mašina, isporuka i ugradnja građevinskog materijala

"Flood Prevention – For Better Life Quality"

U okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija opština Kikinda realizuje projekat projekt "Flood Prevention – For Better Life Quality" – "Zaštita od Poplava – Za Bolji Kvalitet Života".

Vodeći partner na projektu je opština Rešica. Opšti cilj projekta je hvatanje u koštac sa značajnim zajedničkim izazovima od strane životne sredine i sa specifičnim aspektima lokalne/regionalne spremnosti u odnosu na prekogranične vanredne situacije stvaranjem efikasnijih sistema i pristupa za vanredne situacije. Ovaj projekat se bavi specifičnim aspektima lokalne/regionalne spremnosti u odnosu na prekogranične vanredne situacije, posebno sprečavanju poplava. Zajedničke teškoće i opasnosti u pogledu upravljanja vanrednim situacijama i takođe zajedničkih rešenja i načina unapređenja procedura u slučaju vanrednih situacija u Rešici i Kikindi će biti otkrivene kroz SWOT analizu kao deo zajedničke strategije u vezi sa vanrednim situacijama.

Implementacijom projektnih aktivnosti opština Kikinda će ostvariti sledeće ciljeve:
Poboljšanje kvaliteta života u pograničnoj oblasti i Podunavlju podizanjem nivoa spremnosti pri upravljanju vanrednim situacijama u Rešici i Kikindi.
Povećanje tehničkih i ljudskih kapaciteta onih koji su uključeni u oblasti za vanredne situacije.
Razvoj zajedničkih planova u vanrednim situacijama i dijaloga između donosioca odluka.
Stvaranje prekograničnih veza između ljudi uključenih u oblasti vanrednih situacija.
Rekonstrukcija 50 kilometara kanala za odvođenje atmosferskih voda u Ruskom Selu.
Nabavku bagera sa dodatnom opremom, koji će služiti za čišćenje i održavanje kanalske mreže u opštini Kikinda.

Vrednost projekta
Ukupna vrednost projekta "Flood Prevention – For Better Life Quality" – "Zaštita od Poplava – Za Bolji Kvalitet Života" je 1.041.429 € od čega svakom partneru pripada:

1. Opština Rešica: 635.118 €
2. Opština Kikinda:
Ukupna vrednost: 406.311 €
Sopstveno učešće: 60.946,65 €
Evropska Unija - IPA: 345.364,35 €

Pokrajinski sekretarijat za finansije je sufinasirao kompletno učešće opštine Kikinda u projektu (60.946,65 €), tako da je kompletna realizacija obezbeđena iz eksternih izvora.

Trajanje projekta:
Projekat traje 13 meseci, početak projekta je bio 21.01.2014., a završava se 21.02.2015.

"Living Heritage"

U okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija opština Kikinda realizuje projekat „Living Heritage“ – Kulturno nasleđe.

"Kulturno nasleđe" je projekat kojim će biti sprovedeno istraživanje kulturnog nasleđa i nematerijalnog dobra Srba i Rumuna u Banatu, sprovodi ga državni Univerzitet iz Temišvara, a opština Kikinda je jedini srpski partner. Realizacijom ovog projekta omogućićemo da se u naučnom radu i štampanoj publikaciji nađu običaji, etno manifestacije i zabeleške etnomuzikološkog tipa sa našeg područja, čime će Kikinda zauzeti značajno mesto u istraživanjima koja će biti sprovedena u srpskom delu Banata. Takođe, uspostaviće se partnerske veze sa izuzetno značajnom visokoškolskom instutucijom iz Rumunije. Realizacijom projektnih aktivnosti omogućava se plaćeni nastup kikindskim folklornim ansamblima na etno festivalu u Rumuniji, a narodni običaji i manifestacije, poput „Dana ludaje“ biće promovisani u susednoj državi kao nematerijalno kulturno dobro. Sem toga, prisustvom istraživača sa Temišvarskog univerziteta na festivalu etnomuzikologije "Fenok", biće snimljene, a potom i na CD – u i publikovane narodne pesme iz Kikinde i okoline.

Vrednost projekta:
Ukupna vrednost projekta „Living Heritage“ je 33.256,40 €, a učešće opštine Kikinda iznosi 4.988,46 €.

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije je sufinasiralo deo učešća opštine Kikinda u u iznosu od 351.887,00 RSD.

Trajanje projekta:
Projekat traje 14 meseci, početak projekta je bio 10.12.2013. godine, a završava se 10.02.2015. godine.