Započinjanje poslovanja i troškovi :-: Lokalne takse

Taksa za zaštitu i unapređenje životne sredine

Izvod iz odluke:

Visina naknade:

Za pravna lica i preduzetnike koji ne utiču na životnu sredinu:

  • Za poslovni prostor 2,00 RSD po m².
  • Za zemljište za obavljanje redovne delatnosti privrednih subjekata 0,50 m².

Za pravna lica za koja je potrebna ili se može tražiti procena uticaja na životnu sredinu - proizvodne i uslužne delatnosti koje utiču na životnu sredinu:

  • 0,1 % prihoda od prodaje proizvoda, sirovina ili poluproizvoda proizvedenih na teritoriji Grad Kikinda – za pravna lica koja ne podležu obavezama iz Uredbe o vrstama zagađenja, kriterijuma za obračun naknade za zagađenje...
  • 0,2 % prihoda od prodaje proizvoda, sirovina ili poluproizvoda proizvedenih na teritoriji Grad Kikinda – za pravna lica koja podležu obavezama iz Uredbe o vrstama zagađenja, kriterijuma za obračun naknade za zagađenje...

Način plaćanja:

Taksa se plaća kvartalno, a utvrđuje na godišnjem nivou.

Olakšice:

20% umanjenje na iznos takse ukoliko se plati u roku od 45 dana od prijema rešenja.

Taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru

Izvod iz odluke:

Visina naknade:

  • Velika pravna lica – u visini od 1,5 prosečne zarada i 70.500,00 RSD godišnje;
  • Srednja pravna lica – u visini prosečne zarade i 47.000,00 RSD godišnje;

Klasifikacija na srednja i velika pravna lica određena po Zakonu Računovodstvu u skladu sa visinom prihoda i brojem zaposlenih.

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta

Izvod iz odluke:

- Doprinos za uređenje građevinskog zemljišta se obračunava i plaća:
1. Kod izgradnje i dogradnje objekata;
2. Kod nadziđavanja zgrada, pretvaranja zajedničkih prostorija u stanove, poslovni
prostor i obrnuto;
3. Kod svake druge promene namene objekta ili dela objekta uz ili bez izvođenja
radova za koju je propisan veći iznos doprinosa;
4. Kod legalizacije objekata kao i delova objekata izgrađenih, rekonstruisanih
odnosno dograđenih bez građevinske dozvole (odobrenja za izgradnju) ili objekta
prilikom čije izgradnje je odstupljeno od građevinske dozvole (odobrenja za
izgradnju).
- Obveznik plaćanja naknade je investitor radova ili vlasnik objekta kao i delova
objekata izgrađenih, dograđenih bez građevinske dozvole.
- Doprinos se utvrđuje na osnovu: prosečne cene kvadratnog metra stanova novogradnje
na teritoriji opštine Kikinda, ukupne neto površine objekta koji je predmet
gradnje, koeficijenta zone i koeficijenta namene objekata.
- Površina objekta za koji se utvrđuje doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta
jednaka je ukupnoj neto površini objekta koji je predmet gradnje izražen u metrima
kvadratnim, a investitor koji uklanja postojeći objekat koji je izgrađen u skladu sa
zakonom, u cilju izgradnje novog objekta na istoj lokaciji, plaća doprinos samo za
razliku u broju kvadrata neto površne između objekta koji se gradi i koji se ruši.
- Doprinos se ne obračunava za:
1. Proizvodne i skladišne objekte;
2. Podzemne etaže objekta viskogradnje za garažiranje vozila, podstanice,
trafostnice, ostave, vešernice i sl. ukoliko se ne grade za komercijalne
delatnosti;
3. Kod objekata koji se grade kao manji od objekata koji se ruše;
4. Za adaptaciju, rekonstrukciju, sanaciju investiciono i tekuće održavanje
prilikom čijeg izvođenja se ne povećava neto površina ili zapremina objekata.
- Umanjenje obračunatog doprinosa je moguće u slučaju infrastrukturnog opremanja i
umanjenja u slučaju legalizacije.