Podsticaji za poslovanje :-: Poreske olakšice

Oslobađanje od plaćanja poreza na dobit u periodu od 10 godina za investicije vrednosti preko € 8.5 miliona i 100 novih radnih mesta Oslobađanje plaćanja poreza na zarade za lica ispod 30 i preko 45 godina starosti
Poreski kredit u iznosu do 20% investicije za srednja i velika preduzeća, maksimalno do 33% ukupnih poreskih obaveza Umanjenje do 50% godišnjeg poreza na dohodak
Poreski kredit u iznosu do 40% investicije za mala preduzeća, maksimalno do 70% ukupnih poreskih obaveza Bescarinski uvoz opreme koja čini stranu direktnu investiciju
Prenos gubitaka u periodu do 5 godina Umanjenje oporezivog dela zarade u fiksnom iznosu od 11.000 RSD

OSLOBAĐANJE OD POREZA NA DOBIT
Oslobađanje od plaćanja poreza na dobit u periodu od 10 godina ima poreski obveznik u čija osnovna sredstva, koja koristi za registrovanu delatnost, on lično ili neko drugo lice, uloži najmanje milijardu dinara, (oko 8,5 miliona evra) i u periodu ulaganja dodatno zaposli na neodređeno vreme najmanje 100 lica. Pravo na oslobađanje ostvaruje se srazmerno ulaganju.

PORESKI KREDITI
Za investicije u osnovna sredstva- Pravo na poreski kredit u visini do 20% izvršenog ulaganja ima obveznik koji izvrši ulaganja u osnovna sredstva u sopstvenoj registrovanoj delatnosti. Umanjenje ne može biti veće od 33% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje.
Poreski obveznik- malo preduzeće ima pravo na poreski kredit u visini do 40% izvršenog ulaganja u osnovna sredstava u sopstvenoj delatnosti, s tim što poreski kredit ne može biti veći od 70% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje.

Umanjenje poreza na dobit u trajanju od 2 godine- obvezniku koji je ostvario dobit u novoosnovanoj poslovnoj jedinici u nedovoljno razvijenim područjima, srazmerno učešću tako ostvarene dobiti u ukupnoj dobiti preduzeća. Uslov za ostvarenje ovakvog vida poreskog kredita je odvojeno evidentiranje poslovanja takve jedinice.

PRENOS GUBITAKA
Poreski zakon Srbije dozvoljava prenos gubitaka navedenih u poreskoj prijavi u naredni obračunski period u periodu do 5 godina.

DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
Poslodavac se oslobađa plaćanja doprinosa u sledećim slučajevima:

3 godine
Za pripravnike mlađe od 30 godina koji su registrovani kao nezaposleni na Nacionalnoj službi za zapošljavanje
Za lica sa invaliditetom
2 godine
Za pripravnike mlađe od 30 godina koji su registrovani kao nezaposleni na Nacionalnoj službi za zapošljavanje ne kraće od 3 meseca
Lica starija od 50 godina koja su korisnici novčane naknade ili prijavljena najmanje 6 meseci bez prekida na evidenciji NSZ, pre zasnivanja radnog odnosa
Lica starosti između 45 i 50 godina (oslobođenje u iznosu od 80%)

POREZ NA ZARADE
Porez na zarade u Srbiji je 10%.

Porez na zarade se ne obračunava za sledeće kategorije:

  • naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju (za dolazak na posao i povratak sa posla)do visine cene mesečne pretplatne karte, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza ako ne postoji mogućnost da se obezbedi mesečna pretplatna karta;
  • dnevnice za službeno putovanje u zemlji, odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa;
  • naknade troškova smeštaja na službenom putovanju, prema priloženom računu;
  • naknade prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a kada je, saglasno zakonu i drugim propisima, odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe - do iznosa 30% cene jednog litra super benzina;
  • solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice;
  • poklona deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića;
  • jubilarne nagrade zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad;
  • neoporezivi deo zarade je RSD 11.000 mesečno, za zaposlenog koji radi puno radno vreme.

U slučaju zapošljavanja novih radnika na neodređeno vreme, poslodavac se oslobađa plaćanja poreza na dohodak u periodu od:

3 godine
Za pripravnike mlađe od 30 godina koji su registrovani kao nezaposleni na Nacionalnoj službi za zapošljavanje
Za lica sa invaliditetom
2 godine
Za lica mlađa od 30 godina koja su registrovana kao nezaposleni na Nacionalnoj službi za zapošljavanje ne kraće od 3 meseca
Lica starija od 45 godina koja su korisnici novčane naknade ili prijavljena najmanje 6 meseci bez prekida na evidenciji NSZ, pre zasnivanja radnog odnosa