O nama :-: Urbanistički planovi

Generalni plan

Generalni urbanistički plan se donosi kao strateški razvojni plan, sa opštim elementima prostornog razvoja.

Generalni urbanistički plan se donosi za naseljeno mesto.

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS br. 47/03 i 34/06), a u skladu sa članom 215. stav 6. Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS, br. 72/09 i 81/09) i člana 31. Statuta opštine Kikinda (Službeni list opštine Kikinda, br. 4/06 – prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09 i 18/09), uz pribavljeno mišljenje Komisije za planove br. III-01-350-7/2009od 11.02.2010. godine, Skupština opštine Kikinda na sednici održanoj dana 26.02.2010. godine donela je: GENERALNI PLAN KIKINDE.

Generalni plan Kikinde (Službeni list opštine Kikinda, br. 4/10) je izradjen na osnovu članova 36., 41., 42. i 43 Zakona o planiranju i izgradnji i na osnovu Pravilnika o sadržini, načinu izrade, načinu vršenja stručne kontrole urbanističkog plana kao i uslovima stavljanja Plana na javni uvid (Službeni glasnik RS, br. 12/2004).
Planski period za Generalni plan Kikinde je 20 godina. Ukupno zemljište u Obuhvatu Generalnog plana iznosi 3191,48 ha.

Generalni plan Kikinde – preuzimanje

 

Prostorni plan

Prostorni plan jedinice lokalne samouprave donosi se za teritoriju lokalne samouprave i određuje smernice za razvoj delatnosti i namenu površina, kao i uslove za održivi i ravnomerni razvoj na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Prostorni plan se odnosi na vangrađevinski reon. Strateška procena uticaja na životnu sredinu je sastavni deo plana.

Prostorni plan Kikinde – preuzimanje

 

Planovi generalne regulacije

Planovi generalne regulacije - preuzimanje

 

Planovi detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije - preuzimanje