O nama :-: Gradska uprava

ORGANIZACIJA GRADSKE UPRAVE

Gradska uprava obavlja sledeće poslove i zadatke:

 • priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada i gradonačelnik,
 • izvršava odluke i druge akte Skupštine grada i gradonačelnika,
 • rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organa iz izvornog delokruga Grada,
 • obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine grada,
 • izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu,
 • obavlja stručne i druge poslove koje utvrde Skupština grada i gradonačelnik,
 • dostavlja izveštaje o svome radu Skupštini grada, gradonačelniku i Gradskom veću.

Radom Gradske uprave rukovodi načelnik Gradske uprave. U okviru Gradske uprave Kikinda postoje sledeći sekretarijati i službe:

 • Sekretarijat za finansije,
 • Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove,
 • Sekretarijat za imovinsko pravne poslove i komunalne delatnosti, 
 • Sekretarijat za društvene delatnosti,
 • Sekretarijat za inspekcijske poslove,
 • Sekretarijat za zaštitu životne sredine,
 • Sekretarijat lokalne poreske administracije
 • Sekretarijat za razvoj i upravljanje investicijama
 • Služba Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.

Sekretarijati i službe

Sekretarijat za finansije

Sekretarijat za finansije vrši poslove koji se odnose na: pripremu, izradu i realizaciju budžeta i završnog računa grada, vrši konsolidaciju trezora lokalne samouprave i konsolidaciju sredstava direktnih i inderektnih korisnika trezora lokalne samouprave na nivou grada, knjigovodstveno-računovodstvene poslove, poslove finansijskog materijalnog poslovanja, poslove likvidature i obračunski poslove, upravljanje gotovinskim sredstvima, samodoprinos, finansijsko-materijalne i knjigovodstvene poslove budžeta, fondova i računa posebnih namena i druge poslove iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja i poslove javnih nabavki dobara i usluga za potrebe grada.

Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove

Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove obavlja poslove koji se odnose na: unapređenje organizacije rada i modernizaciju gradske uprave, primenu zakona i drugih propisa u opštem upravnom postupku u gradskoj upravi, vođenje registra stanovnika i biračkog spiska, kancelarijsko poslovanje – pisarnice i arhive, overu potpisa, rukopisa i prepisa, izdavanje radnih knjižica i vođenje registra o radnim knjižicama, nadzor nad radom mesnih kancelarija, matične knjige državljana, poslovi uslužnog centra, Sekretarijat obavlja poslove koji se odnose na lična stanja građana (vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja, sastavljanje smrtovnica, vršenje popisa imovine i dr.). U sekretarijatu se vrše i stručni poslovi koji se odnose na: radne odnose, korišćenje birotehničkih i drugih sredstava i opreme, korišćenje i održavanje zgrada i službenih prostorija, obezbeđenje drugih uslova rada za Gradsku upravu i druge organe, obezbeđenje racionalnog korišćenja poslovnog prostora, prevoz motornim vozila i druge servisne usluge, poslove odbrane, poslove tekućeg investicionog održavanja i obezbeđivanja poslovnih zgrada.

Sekretarijat obavlja i poslove informatike i automatske obrade podataka za potrebe skupštine grada, gradonačelnika, gradskog veća i gradske uprave.

Sekretarijat za imovinsko pravne poslove i komunalne delatnosti

Sekretarijat za imovinsko pravne poslove i komunalne delatnosti vrši poslove koji se odnose na: uređenje, razvoj i obavljanje komunalnih delatnosti, staranje o obezbeđenju materijalnih i drugih uslova za trajno obavljanje komunalnih delantosti, praćenje ostvarivanja osnovnih komunalnih funkcija (snabdevanje vodom i odvođenje otpadnih voda, čišćenje javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, javne rasvete, saobraćaja i dr, u skladu sa zakonom): vrši nadzor nad obavljanjem komunalnih delatnosti, praćenje ostvarivanja programa uređivanja građevinskog zemljišta, stambene izgradnje i održavanje stambenih zgrada, praćenje realizacije programa izgradnje kanalizacije, organizovanje pijace i pružanje usluga na njima, određivanje naziva ulica, trgova i zgrada.

Obavlja i imovinsko-pravne poslove koji se odnose na zaštitu, očuvanje i evidenciju nepokretnosti nad kojima pravo korišćenja ima grad, promet zemljišta i zgrada, prodaju stanova, upravni postupak u stambenoj i građevinskoj oblasti, Obavlja poslove koji se odnose na: poljoprivredu, zadrugarstvo, ribarstvo, šumarstvo, vodoprivredu, turizam i ugostiteljstvo, privredni razvoj, gradske robne rezerve i snabdevanje građana.

Sekretarijat za društvene delatnosti

Sekretarijat za društvene delatnosti vrši poslove koji se odnose na zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, boračko –invalidske zaštite, društvene brige o deci, kulture, sporta i fizičke kulture, informisanja, saradnja sa verskim zajednicama i vođenje registra o istom, zaštita kulturnih dobara, rešavanje pitanja vezana za prava nacionalnih manjina, poslove koji se odnose na društveni položaj omladine i organizacije koje okupljaju omladinu i društvenu brigu o mladima i druge poslove iz oblasti društvenih delatnosti.

U oblasti boračko invalidske zaštite obavlja poslove koji se odnose na ostvarivanje prava na ličnu, porodičnu i dopunsku invalidninu, borački dodatak, mesečno novčano primanje, naknadu za nezaposlenost, društvenu zaštitu, zaštitu civilnih invalida rata, kadrovačku pomoć, kao i ostvarivanje drugih prava iz ove oblasti.

U sekretarijatu se obavljaju i poslovi iz oblasti ostvarivanja prava društvene brige o deci, dečijeg dodatka, roditeljskog dodatka, pomoći za porodice sa decom, naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i drugih prava iz ove oblasti.

Sekretarijat za inspekcijske poslove

Sekretarijat za inspekcijske poslove obavlja inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa čije je neposredno sprovođenje povereno gradu, i to: građevinske, komunalne, saobraćajne, prosvetne inspekcije, budžetske inspekcije i revizije i poslovi poljočuvara koji se odnose na zaštitu poljoprivrednog zemljišta.

Obavlja i poslove vezane za izgradnju, održavanje i korišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za grad, vanlinijski prevoz putnika, taksi prevoz.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Sekretarijat za zaštitu životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: mere zaštite u planiranju i izgradnji objekata, zaštitu vazduha, zaštitu zemljišta, zaštitu šuma,zaštitu voda, zaštitu biljnog i životinjskog sveta, zaštitu prirodnih dobara i zaštitu od buke, zaštitu od jonizirajućeg zračenja, zaštitu od otpadnih i opasnih materija, držanje i zaštitu životinja, prirodna lekovita svojstva u određenim područjima i druge poslove iz ove oblasti utvrđene zakonom i drugim propisima.

Sekretarijat lokalne poreske administracije

Osnovni zadatak Sekretarijata Lokalne poreske administracije, saglasno odredbi člana 60. Zakona o finansiranju lokalne samouprave, je utvrđivanje, kontrolisanje i naplaćivanje izvornih javnih prihoda propisanih zakonom ( porez na imovinu pravnih i fizičkih lica, naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, komunalne takse...), pa shodno tome Sekretarijat:

 • vodi prvostepeni postupak utvrđivanja prihoda
 • vrši kancelarijsku kontrolu poreskih obveznika
 • vrši terensku kontrolu prihoda poreskih obveznika
 • vrši redovnu naplatu izvornih javnih prihoda
 • vrši prinudnu naplatu izvornih javnih prihoda
 • vodi poresko knjigovodstvo
 • formira i razvija informacioni sistem iz delokruga rada
 • vrši izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju
 • pruža stručnu pomoć savetovanja poreskih obveznika iz oblasti lokalnih izvornih prihoda
 • vrši i druge poreske poslove u skladu sa zakonom.

Sekretarijat za razvoj i upravljanje investicijama

Sekretarijat za razovj i upravljanje investicijama vrši poslove u vezi realizacije investicija koje se finansiraju iz: budžeta grada, primanja na osnovu zaduživanja i donacija, kao i poslove u vezi realizacije investicionih projekata koji se finansiraju po osnovu finansijskih ugovora o kreditima i donacijama sa međunarodnim finansijskim institucijama. 

Sekretarijat obavlja poslove u vezi obezbeđivanja informacija o lokaciji, lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola, prijava radova i upotrebnih dozvola, za objekte za koje sekretarijat sprovodi javne nabavke; prati realizaciju ugovorenih poslova sa stanovišta obima, kvaliteta i dinamike; vrši praćenje i evidenciju finansijskih obaveza u okviru realizacije svih investicionih programa, obavlja i druge neophodne poslove u vezi sa realizacijom javnih nabavki koje sprovodi.

Sekretarijat sprovodi postupak objedinjene procedure.

Sekretarijat obavlja poslove izrade i realizacije projekata, strateškog planiranja i poslove investicije.


Služba skupštine, gradonačelnika i gradskog veća

Služba skupštine, gradonačelnika i gradskog veća obavlja poslove za potrebe skupštine grada, gradonačelnika, opštinskog veća i njihovih radnih tela. Vrši stručne i organizacione poslove koji se odnose na: izbor odbornika skupštine grada, pripremanje sednica, obradu akata usvojenih na sednicama, sređivanje, evidentiranje i čuvanje izvornih akata i dokumenata o radu gradonačelnika, skupštine i gradskog veća, vođenje registra akata koje donosi skupština grada, poslove stručne biblioteke, pružanje stručne pomoći odborničkim grupama u izradi predloga koje podnose skupštini i njenim telima, pribavljanje odgovora i obaveštenja koje odbornici traže, predstavke i predloge građana, razmatra pritužbe građana na rad gradske uprave, izbor, imenovanja i postavljanja, vođenje odgovarajućih evidencija, protokolarne poslove za potrebe gradonačelnika, skupštine i gradskog veća, vrši proveru usaglašenosti normativnih akata (odluka, rešenja i zaključaka) koje donosi graonačelnik, skupština i gradsko veće za zakonom i drugim propisima, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe gradske izborne komisije, poslove koji se odnose na ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja, uređivanje i izdavanje službenog lista, umnožavanje materijala za potrebe skupštine grada, gradonačelnika, gradskog veća i njihovih radnih tela i gradske uprave.