O nama :-: Gradska uprava

ORGANIZACIJA GRADSKE UPRAVE

Gradska uprava obavlja sledeće poslove i zadatke:

 • priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada i gradonačelnik,
 • izvršava odluke i druge akte Skupštine grada i gradonačelnika,
 • rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organa iz izvornog delokruga Grada,
 • obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine grada,
 • izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu,
 • obavlja stručne i druge poslove koje utvrde Skupština grada i gradonačelnik,
 • dostavlja izveštaje o svome radu Skupštini grada, gradonačelniku i Gradskom veću.

Radom Gradske uprave rukovodi načelnik Gradske uprave. U okviru Gradske uprave Kikinda postoje sledeći sekretarijati i službe:

 • Sekretarijat za finansije
 • Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove
 • Sekretarijat za imovinsko pravne poslove i komunalne delatnosti, 
 • Sekretarijat za socijalnu zaštitu,
 • Sekretarijat za javne službe, udruženje građana i verske službe,
 • Sekretarijat za inspekcijske poslove,
 • Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj,
 • Sekretarijat lokalne poreske administracije,
 • Sekretarijat za projekte,
 • Sekretarijat za urbanizam, objedinjenu proceduru i razvoj grada,
 • Kancelarija za smanjenje siromaštva,
 • Služba Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

- Odsek za trezor, budžet i finansije
- Odsek za računovodstvene poslove

Sekretarijat za finansije vrši poslove koji se odnose na: pripremu, izradu i realizaciju budžeta i završnog računa grada, praćenje i ostvarivanje javnih prihoda budžeta, budžeta, direktnih i indirektnih budžetskih korisnika kao konsolidovanih izveštaja, vrši konsolidaciju trezora lokalne samouprave i konsolidaciju sredstava direktnih i inderektnih korisnika trezora lokalne samouprave na nivou grada, knjigovodstveno-računovodstveni poslovi, poslovi finansijskog materijalnog poslovanja, poslovi likvidature i obračunski poslovi, upravlјanje gotovinskim sredstvima, samodoprinos, finansijsko-materijalne i knjigovodstvene poslove budžeta, fondova i računa posebnih namena i druge poslove iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja za potrebe gradske uprave, finansijsko materijalne poslove za mesne zajednice, vršenje obračuna revalorizacije za otkup stanova, poslove knjiženja vrednosti sredstava i imovine grada, prati kreditno monetarnu politiku kao i sistem bankarskog poslovanja i osiguranja imovine i lica, poslove statističkog izveštavanja, pružanje finansijskih usluga drugim organima i organizacijama uz naknadu po posebnim ugovorima, zaduživanje grada.

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

- Odsek za opštu upravu i seoske mesne zajednice
- Odsek za pravne poslove i upravlјanje lјudskim resursima
- Odsek Uslužni centar
- Odsek za zajedničke poslove
- Odsek za javne nabavke

U okviru Sekretarijata za opštu upravu obavlјaju se sledeći poslovi: pravni i upravni poslovi gradske uprave i grada, poslovi zaštite prava i interesa grada, poslovi ličnih stanja građana (vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja, sastavlјanje smrtovnica, vršenje popisa imovine i dr.), poslovi biračkog spiska i registra stanovnika, poslovi matičarske službe, stručni poslovi za pitanja nacionalnih manjina, kancelarijsko poslovanje- pisarnica i arhiva, poslovi Uslužnog centra, poslovi organizacije, unapređenja i modernizacije gradske uprave, poslovi informatike i automatske obrade podataka, zajednički poslovi za potrebe gradske uprave (poslovi telefonske centrale, , portirnice, održavanje prostora, vozila i slično), kao i rešavanje u drugim upravnim stvarima ako nije propisana stvarna nadležnost drugih sekretarijata i službi.

SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I KOMUNALNE DELATNOSTI 

- Odsek za imovinsko- pravne poslove
- Odsek za komunalne delanosti

Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove i komunalne delatnosti vrši poslove koji se odnose na obavlјanje komunalnih delatnosti, prati donošenje programa i planova rada i razvoja javnih preduzeća na teritoriji grada i njihovu realizaciju, odlučuje o zauzimanju javne površine, postavlјanju kioska i pokretnih kioska, oglašavanju na javnim površinama, imovinsko-pravne poslove koji se odnose na raspolaganje javne svojine i zakup nepokretnosti koje su u javnoj svojini grada, vodi evidenciju nepokretnosti nad kojima pravo svojine ima grad, upravlјanje poslovnim prostorom, promet zemlјišta i zgrada, praćenje i ostvarivanja programa uređivanja građevinskog zemlјišta, stambene izgradnje i održavanje stambenih zgrada, prodaju stanova, ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata, vođenje evidencije stambenih zajednica, pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine (konverzija), promena namene polјoprivrednog zemlјišta, sprovođenje upravnog postupka u svim imovinskim oblastima i obavlјanje drugih poslova iz delokruga rada.

SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

- Odsek za socijalnu zaštitu
- Odsek za poverene poslove iz oblasti socijalne, dečije i boračko-invalidske zaštite

SEKRETARIJAT ZA JAVNE SLUŽBE, UDRUŽENJA GRAĐANA I VERSKE SLUŽBE

- Odsek za prosvetu i kulturu
- Odsek za sport
- Odsek za udruženja građana, verske zajednice i informisanje
- Kancelarija za smanjenje siromaštva
- Kancelarija za mlade

SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

- Odsek za inspekcijske poslove

Sekretarijat za inspekcijske poslove vrši poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa čije je neposrednosprovođenje povereno gradu, i to: građevinske, komunalne, saobraćajne, inspekcijske zaštite životne sredine, prosvetne inspekcije, poslove vezane zaizgradnju, održavanje i korišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za grad, vanlinijski prevoz putnika, taksi prevoz. 

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

 

- Odsek za zaštitu životne sredine
- Odsek za polјoprivredu i ruralni razvoj
Sekretarijat za zaštitu životne sredine vrši poslove zaštite i unapređenja životne sredine, praćenje i primenu ekoloških instrumenata za finansiranje zaštite životne sredine, nadzor nad izvršenjem zakona i drugih propisa čije je neposredno sprovođenje povereno gradu i poslove koji se odnose na mere zaštite pri planiranju i izgradnji objekata, zaštitu vazduha, zemlјišta, voda, upravlјanje otpadom, zaštitu prirodnih dobara, zaštitu od buke, zaštitu od nejonizujućih zračenja, upotrebu hemikalija i dr.

SEKRETARIJAT LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE

Sekretarijat lokalne poreske administracije vrši poslove utvrđivanja, kontrole i naplate lokalnih javnih prihoda i stara se o pravima i obavezama poreskih obveznika, a naročito: vodi registar obveznika izvornih prihoda Grada i vrši utvrđivanje izvornih prihoda rešenjem za koje nije propisano da ih utvrđuje sam poreski obveznik u skladu sa zakonom, vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda, vodi prvostepeni upravni postupak protiv upravnih akata donetih u poreskom postupku, primenjuje jedinstveni informacioni sistem i vodi poresko knjigovodstvo, pruža stručnu i pravnu pomoć obveznicima po osnovu lokalnih javnih prihoda, izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.

SEKRETARIJAT ZA PROJEKTE

- Odsek za projekte

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, OBJEDINJENU PROCEDURU I IZGRADNJU GRADA

- Odsek za urbanizam i izgradnju grada
- Odsek za objedinjenu proceduru

 

KANCELARIJA ZA SMANJENJE SIROMAŠTVA

 

SLUŽBA SKUPŠTINE, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA

- Odsek za skupštinske poslove i poslove Gradskog veća
Služba skupštine, gradonačelnika i Gradskog veća organizuje sastanke za savetovanja i druge skupove po nalogu gradonačelnika, učestvuje u izradi programa boravka stranih, državnih, sportskih i drugih, delegacija stara se o sprovođenju zauzetih stavova i zaklјučak, organizuje sastanke, vrši pripremu materijala za dodelu priznanja i nagrada i stara se o njihovom uručenju, organizuje sve manifestacije i prijeme u organizaciji skupštine grada i stara se o njihovoj realizaciji, predlaže sinopsis za svaku manifestaciju, predlaže program za boravke stranih i domaćih delegacija, vodi zvaničnu korespodenciju sa bratskim gradovima u inostranstvu i održava kontakte sa ambasadama staranih zemalјa akreditovanih u Srbiji, organizuje svečane sednice, stara se o izradi povelјa, plakata i ostalih priznanja i o njihovom uručenju, kao o izradi i uručenju protokolarnih poklona i reprezentacija i o tome vodi evidenciju, učestvuje u organizaciji seminara i sličnih programa koje organizuju skupština grada i nevladine organizacije, organizuje informisanje u vanrednim i kriznim situacijama, priprema saopštenja i obaveštenja gradskog veća i načelnika gradske uprave, uređuje WEB stranice grada Kikinde, uređuje i organizuje izdavanje publikacija (od značaja za grad) - promo materijala, biltena, brošura, vodiča, na nivou gradske uprave objedinjuje i obrađuje predmete koji se odnose na informacije od javnog značaja, obezbeđuje audio, video i foto zapise, priprema nacrte akata koje razmatra i donosi gradsko veće i skupština grada.